Въведение

Уебсайтът www.d-plan.bg се притежава от Датамап-Европа ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Какво са „лични данни“ и „обработване на лични данни“

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността, като например: име, идентификационен номер (ЕГН,ЛНЧ, ЛН, Служебен номер на НАП, др.), данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др., както и всяка информация, отнасяща се до вече идентифицирано лице. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Събиране и съхраняване на лични данни от Датамап-Европа

За да Ви предоставим всички услуги от предмета на дейност на дружеството, е необходимо да съберем лични данни с цел:

– Индивидуализиране на клиентите и контрагентите ни, на заинтересованите от нашата дейност;

– Установяване на връзка с Вас по телефон, адрес или електронна поща с цел кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията ни по най-коректния, добросъвестен и удовлетворяващ Ви начин, включително и чрез формата за обратна връзка на сайта на Дружеството;

– За всички дейности, свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на договорните ни правоотношения, за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, всякакви търговски, счетоводни и други документи);

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за гореописаните цели и не се използва с цел злоупотреба и навлизане в личното Ви пространство.

Употреба на бисквитки

Когато използваме бисквитки, ние го правим предимно с цел да запаметим последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене при следващо Ваше посещение.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за предоставяне на достъп до услугите, които предлага уебсайта, както и други негови функции. Те не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството.

Разкриване на лични данни

Ние няма да предаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. При нужда от комуникация с трета страна, Датамап-Европа ООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат държавни или общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Съхранение и опазване на личните данни, които събираме

Датамап-Европа ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Как да разберете какви Ваши лични данни имаме и обработваме

Датамап-Европа ООД по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Датамап-Европа ООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получите достъп до Вашите данни, които са обработвани

Необходимо е да попълните искане за достъп и да го предадете в офиса на дружеството.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да представите документ за самоличност и да попълните Вашите: три имена, ЕГН/ЛНЧ, клиентски номер, постоянен/настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни (устно/писмено), подпис, дата, а когато заявлението се подава от упълномощено лице и нотариално заверено пълномощно.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика.

Местоположение: гр. София 1700, Студентски град, ул. Йордан Йосифов № 8Б, ет. 5

Телефон: + 359 2 951 54 50; + 359 2 951 58 24

Електронна поща: d-plan@datamap.bg

Интернет страница: www.d-plan.bg

НАЧАЛО